top of page

Obchodné meno: Hotelová Akadémia

Prevádzka: Garni Hotel Akadémia **

Sídlo: Južná trieda 10, 040 01 Košice

IČO: 31946615

DIČ: 2020492243

IČ DPH: SK2020492243

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK21 8180 0000 0070 0018 8033

SWIFT/BIC: SUBASKBX

Číslo účtu: 7000188033/8180

bottom of page